Лято 2020 – дистанционно

НОВО ЗА ЛЯТО 2020 – ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Всеки ученик обучаващ се дистанционно в Учебен център ,,Светлина” през лято 2020 преминава през две нива :
Първо ниво: Диагностициране знанията и уменията на ученика – 10 часа .
Второ ниво:Допълване на придобитите знания и умения за съответния клас и подготовка по всички предложени от учебния център учебни модули за следващ клас.
Обучението се извършва на две смени: Първа смяна – 8:00 ч – 12:00 или Втора смяна – 13:00 ч -17:00ч
/При желание от Ваша страна учебният център предоставя възможност за целодневно обучение /
За лято 2020 Учебен център,,Светлина” предлага :
-Индувидуално и групово дистанционно обучение
-Изготвяне на индувидуални програми за дистанционно обучение
Курс по Испански език – дистанционно обучение
• начинаещи / напреднали
• групово/индувидуално
Курс по Английски език – дистанционно обучение
• начинаещи / напреднали
• групово/индувидуално
Важно: При промяна на ограниченията във връзка с COVID 19 дистанционното обучение преминава в присъствено / виж. www.ucsvetlina.org Лято 2020 – Програми /

УЧЕБНИ МОДУЛИ
1 клас-2 клас

пон вт ср чет пет I смяна II смяна
Бълг. език и литература Математика Светът около мен Бълг. език и литереатура Математика 8:00-8:40 13:00 – 13:40
Спорт Памет и концентрация Спорт Памет и концентрация Спорт 8:50-9:30 13:50-14:30
Математика Бълг. език и литература Математика Светът около мен Бълг. език и литература 9:45-10:25 14:45-15:25
Занимание по интереси Изкуства Занимание по интереси Изкуства Занимание по интереси 10:35-11:05 15:35-16:05
В грижа за себе си и моето семейство (Проект) Езикова академия В грижа за себе си и моето семейство (Проект) Езикова академия в грижа за себе си и моето семейство (Проект) 11:20-12:00 16:20-17:00

УЧЕБНИ МОДУЛИ
3 клас-4 клас

пон вт ср чет пет I смяна II смяна
Бълг. език и литература Математика Природни науки Бълг. език и литереатура Математика 8:00-8:40 13:00 – 13:40
Спорт Памет и концентрация Спорт Памет и концентрация Спорт 8:50-9:30 13:50-14:30
Математика Бълг. език и литература Математика Обществен инауки Бълг. език и литература 9:45-10:25 14:45-15:25
Занимание по интереси Изкуства Занимание по интереси Изкуства Занимание по интереси 10:35-11:05 15:35-16:05
В грижа за себе си и моето семейство (Проект) Езикова академия В грижа за себе си и моето семейство (Проект) Езикова академия В грижа за себе си и моето семейство (Проект) 11:20-12:00 16:20-17:00

УЧЕБНИ МОДУЛИ
5 клас-6 клас

пон вт ср чет пет I смяна II смяна
Бълг. език и литература Математика Географски  науки Бълг. език и литереатура Математика 8:00-8:40 13:00 – 13:40
Спорт Памет и концентрация Спорт Памет и концентрация Езикова академия 8:50-9:30 13:50-14:30
Математика Бълг. език и литература Математика Обществен инауки Спорт 9:45-10:25 14:45-15:25
Природни науки Изкуства Занимание по интереси Изкуства Бълг. език и литература 10:35-11:05 15:35-16:05
Занимания по интереси Езикова академия В грижа за себе си и моето семейство (Проект) Езикова академия В грижа за себе си и моето семейство (Проект) 11:20-12:00 16:20-17:00

ПРОГРАМА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Модул Български език и литература 1 клас: формиране на езикови понятия(звук,буква,азбука,сричка),формиране на начални умения по четене,запознаване с думата като звуков състав,лексикално значение,ударението в думата, пренасянето на части на думата на нов ред,единствено и множествено число,обучение по начално писане, езиково обучение, формиране на комуникативни умения, литературно обучение.
Модул Български език и литература 2 клас: изграждане на умения ученикът да си служи с основните езикови единици, както и с изучаваните части на речта, с различните по цел на изказване изречения, да използва различни словоредни варианти, усъвършенстване на уменията за прилагане на правописни, правоговорни, пунктуационни и граматически норми, запознаване с литературни произведения на български автори, откриване на поука в тях, осъвършенстване на четивната техника.
Модул Българскик език и литература 3 клас: изграждане на умения ученикът да си служи с основните езикови единици,части на речта, с различни по цел на изказване изречения, с образуване на сродни думи, използване на синоними, разширяване и задълбочаване на езиковата и правописно-пунктуационна компетентност,запознаване с литературното произведение басня,разказ, стихотворение.
Модул Български език и литература 4 клас: изграждане на умения ученикът да си служи с основните езикови единици, да разграничава и използва уместно частите на речта, изграждане на умения за образуване на сродни думи, за разграничаване и използване на синоними и антоними, изграждане на умения да използва в речта си различни по цел на изказване и по състав изречения, запознаване с главните части на изречението- подлог и сказуемо, усвояване на правила за членуване на подлога,изграждане на умения за разпознаване на видове текст- повествование, описание,разсъждение,както и умения за тяхното съставяне,запознаване с живота и творчеството на български автори на литературни произведения.
Модул Български език и литература 5 клас: разпознаване на особеностите на официално и неофициално общуване,владеене на речев етикет, разсъждаване, формулиране на твърдения по житейски въпрос и аргументиране, редактиране на собствен текст, осмисляне и тълкуване на прочетеното, формиране на лично разбиране за текста и аргументиране според внушенията в него, формиране на оценъчна позиция у ученика; умения за писане на преразказ в сегашно историческо време; запознаване с литературно произведение мит и легенда.
Модул Български език и литература 6 клас: формиране на умения у ученика да търси, извлича, подбира и използва информация от различни видове текст и от различни информационни източници, за решаване на комуникативни задачи; да задава въпроси и дава отговори на поставени въпроси; да изразява твърдения и да се аргументира; да владее езиковите средства, свързани с фонетични, с морфологични, със синтактични и с лексикални явления и да
ги използва уместно в речевата практика; да си служи с разнообразни синтактични конструкции и използва синонимни варианти, според целта на общуването;изграждане на комуникативни компетентности; изучаване на произведения от български и чужди автори; характеритика на литературен герой; жанрови характеристики; тълкуване на откъси, понятия; преразказ-сбит и подробен, от името на герой и от неутрален разказвач.
Модул Математика 1 клас: познаване на естествените числа до 20 и принципа за изграждане на редицата на естествените числа; извършване на аритметичните действия,четене и писане на естествените числа; разграничаване едноцифрени и двуцифрени числа;разпознаване на геометричните фигури и техните елменти; чертаене на геометрични фигури; измерване; формиране на знания за мерни единици: за дължина, за маса, за време; разпознаване по стойност българските банкноти и монети; извършване на действия с изучените мерни единици; използване правилно чертожните инструменти.
Модул Математика 2 клас: запознаване с естествените числа до 100; познаване на принципа за построяване на редицата на числата; изграждане на умения за извършване на аритметичните действияс тях; умножение и деление с едноцифрено число; намиране на неизвестно събираемо и неизвестен множител; познаване на геометричните фигури и елементите им; определяне вида на триъгълник според страните; познаване на мерните единици за дължина, време; измерване, намиране на обиколката на геометрични фигури; използване на чертожна линия за измерване на страните на геометрични фигури;решаване на текстови задачи с едно и с две пресмятания; използване на информация, представена в табличен и в схематичен вид.
Модул Математика 3 клас: познаване на естествените числа до 1000 и десетичната позиционна бройна система;извършване на аритметични действия; намиране на неизвестно умаляемо и неизвестно делимо;разпознаване на половинка, третинка, четвъртинка и десетинка като части от цяло; разпознаване на геометричните фигури и елементите им;елементите на ъгъла; определяне вида на фигурите според ъглите; познания за мерните единици за дължина,маса,време и връзката между тях; извършване действия с изучените мерни единици; извличане на информация от различни източници – таблици и чертежи.
Модул Математика 4 клас: познаване на естествените числа над 1000 и десетичната позиционна бройна система, извършване на аритметичните действия събиране и изваждане с тях; извършване аритметичните действия умножение и деление с едноцифрено и с двуцифрено число; представяне числа с римските цифри; намиране на неизвестен умалител и неизвестен делител; разпознаване на геометричните фигури и елементите им; формиране на умения за чертаене на ъгъл по дадена градусна мярка и окръжност по даден радиус; познаване на мерните единици за ъгъл и за лице; измерване на ъгли по зададена мярка; извършване на действия с изучените мерни единици; намиране лице на геометрични фигури; използване правилно чертожните инструменти; съставяне на числови изрази и текстови задачи.
Модул Математика 5 клас: изграждане на умения за сравняване на дробни числа и извършване на действия с тях; закръгляне на десетични дроби с определена точност; пресмятане на числови изрази; познаване на основните равнинни геометрични фигури,техните елементи и видове, някои техни свойства и признаци; измерване, прилагане на формулите за периметър и лице на основните равнинни фигури; прилагане на формулите за лице на повърхнина и обем; мерните единици и умение за преминаване от една мерна единица в друга; усвояване на понятието процент и умение за представяне и намиране определено количество по различни начини; формиране на понятието лихва и прилагане в задачи; моделиране на числов израз.
Модул Математика 6 клас: изграждане на умения за извършване на действието степенуване,сравняване на рационални числа и извършване на действия с тях; пресмятане на числови изрази; изграждане на умения за решаване на линейни уравнения и за представяне на числа в стандартен запис; формиране на знания за основните равнинни геометрични фигури,техните елементи и свойства; прилагане формулите за периметър и лице, дължина на окръжност; прилагане на формулите за лице на повърхнина и обем; формиране на умения за построяване на точка по дадени координати и определяне координати на, спрямо декартова координатна система в равнината.
Модул Езикова академия 1 клас (Английски език): запознаване с елементите и буквите от английската азбука; изграждане на умения за писане и познаване на често използвани думи и изрази; формиране на умения за представяне на себе си с прости изречения; формиране на познания за цветовете и числата; изпълняване на последователно давани указания.
Модул Езикова академия 2 клас (Английски език): разбиране на познати думи и изрази; разбиране на общото съдържание на кратък текст; формиране на умения за разбиране на кратки, ясни указания и следване на упътвания; ориентиране в числата; разбиране на познати имена; общуване по познат начин; установяване на кратък социален контакт; задаване и отговаряне на въпроси по познати теми; кратко представяне; назоваване на местоположението си и хората, с които общува, както и такива от близкото си обкръжение; писане на кратък текст.
Модул Езикова академия 3 клас (Английски език): разбиране на общото съдържание на кратък текст; разбиране на кратки, ясни указания и следване на елементарни упътвания; умения за ориентиране във времето и числата; разбиране на познати имена, думи и изрази, срещани в обичайни ситуации от всекидневието; да разбира указания за изпълнение на упражнения и дейности; да води разговор по познати теми, като задава и отговаря на въпроси; да установява кратък социален контакт; да се представя, използвайки прости изречения; да назовава местоживеенето си; да описва себе си с кратки изречения; да разказва за всекидневните си дейности; да описва в кратък текст хората, с които общува; да съставя писмен текст.
Модул Езикова академия 4 клас (Английски език) : формиране на знания за разбиране на несложен текст; разбиране на указания и следване на упътвания; формиране на умения за ориентиране в пространството, времето и числата; общуване по несложен начин, като ученикът задава и отговаря на въпроси; установяване на кратък социален контакт; умения да се представя и да описва накратко хората, с които общува,заобикалящата го среда и всекидневни дейности; да разказва накратко; да говори по познати теми; да съставя разширен писмен текст.
Модул Езикова академия 5 клас (Английски език):формиране на умения за разбиране на най-същественото в кратки указания, обяви, съобщения; проследяване на кратък разговор; разбиране на указания за изпълнение на дейности; да открива полезна информация в обяви, реклами, писма; да общува спокойно в обичайни ситуации; да участва с несложни реплики в кратък разговор; да използва подходящи лексикални и граматични конструкции и изучени фрази; да описва по елементарен начин своето семейството и хората от близкото си обкръжение; да изразява накратко съгласие или несъгласие по познати теми; да разказва накратко за своето ежедневие и бъдещи намерения; да изразява благодарност, извинение; да съставя разширен текст.
Модул Езикова академия 6 клас (Английски език): формиране на знания за разбиране на най-същественото от кратки указания, обяви и съобщения; стандартно произношение; умения за проследяване на кратък разговор; разбиране на указания за изпълнение на дейност; разбиране на конкретната тема и комуникативните намерения; установяване на контакт; търсене и даване на информация при изпълнение на лесни и обичайни задачи; изказване на мнение; да описва своето семейството и хора от близкото си обкръжение; да изразява съгласие или несъгласие по познати теми; да разказва за своето всекидневие и бъдещи намерения; да пише кратки писма с цел покана, молба, изразяване на благодарност, извинение; да описва в кратък, несложен текст събития от личния си житейски опит.
Модул Светът около мен 1 клас ( Околен свят): формиране на умения за описване на своето училище и ролите на хората в него; свързване на членовете на семейството с техните роли; изброяване на своите права и задължения в семейството и в училището; описване на селището, в което живее и природата в родния край; посочване на важни обществени и природни обекти в населеното място; разбиране на необходимостта от спазването на правила за безопасно движение по улицата; проява на толерантно отношение в общуването си с различния; знания за празниците; разпознаване знамето, химна и герба, като национални символи на държавата; изброяване на основни хигиенни правила и тези за здравословно хранене;посочване основни правила за поведение сред природата.
Модул Светът около мен 2 клас ( Околен свят): придобиване на знания за училището като общност на ученици, учители и родители; изброяване на основни права и задължения на ученика;познания за родния край; изучаване на правилата в обществото – у дома, в училище, на
улицата, на публични места; опасно и безопасно поведение на детето като участник в уличното движение; националните символи на Република България – знаме, герб, химн; запознаване с официалните и битови празници; разграничаване на неживата от живата природа; групиране на растенията според стъблата и вида на листата им; групиране на диви и домашни животни; изучаване на основните части на човешкото тяло и правилата за здравословен начин на живот.
Модул Природни науки 3 клас (Човекът и природата): понятие за тела и вещества,техните свойства и употреба; свойства и разпространение на водата и въздуха в природата и значението им за живота; замърсяване на водата и въздуха и начини за тяхното опазването; разлика между неживите и живите организми; приспособления за живот; опазване на средата като условие за защита на всички живи организми; природни явления и процеси;жизнените процеси; начин на движение на животните; човекът и здравословният начин на живот; органите на човешкото тяло и тяхното предназначение и опазване; правилата за здравословен начин на живот и хранене.
Модул Природни науки 4 клас (Човекът и природата): веществата-свойства и употреба; разпознаване на основни замърсители на околната среда;основни групи организми,обитаващи водата и сушата и приспособленията им за живот; групиране на животните; описване формата и движението на Земята и Луната; разгранчаване на планета, спътник и звезда; планетите от Слънчевата система;природни явления и процеси; основни жизнени процеси; състояния на водата и кръговрат; движение на тела и действие на сили; източници на светлина и звук – разпространение и възприемане от човешките сетива; приспособления за движение на животни във водата и на сушата; получаване на енергия от различни източници и нейното използване; дейности на човека, водещи до нарушаване на равновесието в природата и мерки за нейното опазване; човекът и здравословният начин на живот; болестите и начини за опазване на собственото здраве.
Модул Природни науки 5 клас (Човекът и природата): телата-обем, маса и температура; газове; твърди тела и течности-подреждане и движението на градивните им частици; дифузия и топлинно разширение; топлопроводност и конвекция; движението на планетите и спътниците; гравитационни сили и явления; планетите от Слънчевата система; звезди и съзвездия; електрични, магнитни и светлинни явления; разпространение и отражение на светлината; свойствата на вещества и смеси; свойства на водата и на съставните части на въздуха; разтвори; значение на веществата и опазване на околната среда; вещества – замърсители на околната среда; жизнени процеси на организмите; клетки; органи, системи от органи и жизнени процеси при многоклетъчни организми; здравословен начин на живот; методи за разделяне на смеси.
Модул Природни науки 6 клас (Човекът и природата): наелектризиране на телата, електрични заряди, електрически вериги; проводници и изолатори; топлинното, светлинното и механичното действие на електричния ток; действие на магнитни сили; приложение на магнитните материали и магнитното действие на електричния ток; движение и видове движения;
сили и тяхното действие; силата на тежестта; силите на триене и изтласкващата сила; натиск и налягане при твърди тела, газове и течности; веществата и техните свойства; прости и сложни вещества; строеж,свойства и значение на веществата; опазване на околната среда; замърсители на околната среда; химични процеси и видове химични процеси; жизнени процеси на организмите.
Модул Обществени науки 3 клас (Човекът и обществото): училищен клас и училищна общност; трудова дейност на хората; национално и културно наследство; ежедневния живот на българите през различни епохи; ярки личности и събития в българската история; културни постижения на българския народ; основни исторически събития; географско положение на България на Балканския полуостров; България-част от Европа; природни обекти; работа с географска карта.
Модул Обществени науки 4 клас (Човекът и обществото): характерни особености на природните области в България; държавни институции и органи на местната власт; правила за отговорно поведение при природни бедствия; национално и културно наследство; значими културни постижения на българския народ; ярки личности и събития в българската история; България – част от света; определяне по картата географското положение на България в Европа; забележителности на столицата на Република България.
Модул Обществени науки и Географски науки 5 клас (История цивилизация, География и икономика ): възникване на цивилизации; държави и форми на държавно управление; исторически събития; национално и световно историческо и културно наследство; паметници на националната и световната култура; религиите и техни основни елементи; исторически източници; линия на времето; исторически личности; Земята като планета; обвивките на Земята;природните зони; опазване на природната среда;населението на света; селищата; Политическата карта на света; международни организации; Стопанството и стопански дейности; Африка; Антарктида; ориентиране в природата; географската карта и глобус.
Модул Обществени науки и Географски науки 6 клас: (История цивилизация, География и икономика ): възникване на цивилизации; държави и форми на държавно управление; исторически събития,стопански, политически и духовни промени; исторически понятия; събития в световната и българската история; Средновековие – европейско и българско; Великото преселение на народите; средновековните държави; значимите военни конфликти; Географското положение и граници на Южна и Северна Америка, Азия, Австралия, Океания; особеностите на тяхната природа; политическата карта, населението и стопанство.
Модул Изкуства( Изобразително изкуство, Музика, Актьорско майсторство): рисуване и живопис; смесена техника; поставяне на идея и послание при изграждането на една картина; работа върху композиция; скициране; избор на цвят и форма за изразяване на идеята; рисуване по натура и по поставена тема; работа с глина; работа с природни материали; запознаване с
изкуствата по света; в света на музиката; развиване на музикален слух; изучаване на ноти; българска народна музика; фолклорни области; изпълнение на български песни и песни на други народи по света; актьорско майсторство; упражнения за правоговор; изграждане на умения за заучаване на текст и импровизация; сцена, сценарист, актьор; поведение на сцената
Модул Спорт ( Спорт и танци ): запознаване със същността и правилата при различните видове спорт (футбол, баскетбол, волейбол, пилатес, аеробика, каланетика, лечебна гимнастика, йога, и друг); спазване на здравословен режим на хранене; редуване на упражнения с почивка; среща със спортист; Днес инструктурът/треньорът съм ,,Аз” ; красотата в танца; видове танци; Право хоро; Ръченица; Дунавско хоро, Дайчово,Еленино, Шопско, Трите пъти; Спорти танци; Латино танци; Зумба; Пасо-добле, Ча-ча-ча; Валс.
Модул памет и концентрация: поставяне на задачи според нивото на зрялост на детето; съсредоточване на вниманието върху ключова информация; подреждане на последователности на предмети и/или действия; игри и упражнения за подобряване на паметта и концентрацията; осъзнаване на визуализиран материал; изграждане на умения, насочени към способността за установяване на връзки между отделни елементи; развитие на асоциативно мислене.
Модул Занимания по интереси: Аз съм малък кулинар; Хранителна пирамида; Рецептите на баба; Игрите на баба; Приятели на природата; Оригами; Изработване на украшения; Творя с различни материали; Обемна боя; Създаване на вестник/списание; Театрални маски; Вдъхване на живот на стари играчки; Изработка на хвърчило; Изработка на макет; Квилинг; Научна лаборатория; Малкият изследовател; Фокуси; В света на модата; Космосът; В света на приказките
Модул Грижа за себе си и моето семейство – Проект : Моят дом-моята крепост; Членовете на моето семейство; Родословно дърво; Професиите в моето семейство; Семеен албум; Семейни празници; Семейни игри; Моят брат/сестра; Аз съм отговорен към членовете на моето семейство; В помощ на мама и татко; Заедно сме по-силни; Здравословно меню; Рецепти на мама за здравословно меню; Култура на хранене; Обноски на масата; Култура на потребителя; Семеен и личен бюджет-приход, разход, спестяване; Семейно пътешествие; Поведение в обществото; Как да се обличаме през различните сезони; Облеклото в нашето ежедневие; Етикет на обличане; Хигиенни навици; Грижа за моето тяло; Профилактични прегледи; При зъболекаря; Здрави и щастливи; Правила и грижи за моето семейство в дни на пандемия; Грижа за домашните любимци; Моето семейство- моят най -добър приятел; Аз съм първокласник; Пубертетът; С кого да споделям?; Конфликтите; Насилието-що е то?; Добри и лоши хора- как да ги разпоз навам?; Самооценката.

ЦЕНИ ДСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ПОЛУДНЕВНО ЦЕЛОДНЕВНО
1 ден 20 лв 25 лв
1 седмици 90 лв 120 лв
2 седмици 170 лв 220 лв
3 седмици 220 лв 260 лв
за месец 260 лв 280 лв